Hàm DATEDIFF trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm DATEDIFF trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm DATEDIFF giúp trả về giá trị khoảng cách thời gian giữa 2 thời điểm.

Cách dùng / cấu trúc

DATEDIFF( <ngày bắt đầu>, <ngày kết thúc>, <loại kết quả> )

Hàm có 3 tham sốđều bắt buộc phải nhập đủ.

Cách viết hàm giống với hàm DATEDIF trong Excel.

Tham số

<ngày bắt đầu> : Giá trị ngày tháng năm làm mốc bắt đầu. Có thể tạo ra bởi hàm DATE.

<ngày kết thúc> : Giá trị ngày tháng năm làm mốc kết thúc. Có thể tạo ra bởi hàm DATE hoặc hàm DATEADD.

<loại kết quả> : Ghi rõ loại kết quả về thời gian muốn tính. Các giá trị có thể sử dụng là:

  • YEAR : khoảng cách tính theo số năm
  • QUARTER: khoảng cách tính theo số quý
  • MONTH : khoảng cách tính theo sốtháng
  • WEEK : khoảng cách tính theo số tuần
  • DAY : khoảng cách tính theo số ngày
  • HOUR : khoảng cách tính theo số giờ
  • MINUTE : khoảng cách tính theo số phút
  • SECOND : khoảng cách tính theo số giây

Giá trị trả về

Là 1 số nguyên thể hiện khoảng cách về thời gian giữa 2 thời điểm.

Lưu ý

Nếu <ngày bắt đầu> lớn hơn <ngày kết thúc> thì hàm sẽ lỗi.

Trong tham số thứ 3, bạn nhập trực tiếp ký tự đại diện thời gian theo tiếng anh, không cần đặt ký tự đó trong cặp dấu nháy kép .

Ví dụ

Tính khoảng cách số ngày giữa 2 thời điểm từ ngày 15/01/2019 đến ngày 20/03/2019

=DATEDIFF( DATE(2019, 1, 15), DATE(2019, 3, 20), DAY)

Tính khoảng cách số năm giữa 2 thời điểm từ ngày 04/09/2012 đến ngày 15/8/2019

=DATEDIFF( DATE(2012, 9, 4), DATE(2019, 8, 15), YEAR)

Thật là dễ để nắm được toàn bộ kiến thức liên quan tới hàm datediff đúng không nào? Chúc các bạn có thể làm chủ Power BI trong thời gian tới. Học Excel Online xin chào và hẹn gặp lại các bạn.


Khóa học mới xuất bản