Hàm WEEKNUM trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm WEEKNUM trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm WEEKNUM giúp trả về giá trị số tuần trong năm (ngày đang xét thuộc tuần thứ mấy trong năm).

Cách dùng / cấu trúc

WEEKNUM( <Ngày> [, <Loại giá trị trả về>] )

Hàm có 2 tham số, trong đó tham số <Ngày> là bắt buộc phải nhập.

Hàm WEEKNUM trong Power BI giống với hàm WEEKNUM trong Excel.

Tham số

Hàm có 2 tham số:

<Ngày> : Là giá trị ngày/tháng/năm cần dùng để xác định thuộc tuần thứ mấy trong năm. Tham số này bắt buộc phải có.

<Loại giá trị trả về> : Có thể dùng một trong các giá trị sau:

  • Số 1: Tuần tính từ ngày Chủ nhật, trong đó  chủ nhật ứng với số 1, số 7 ứng với thứ 7
  • Số 2: Tuần tính từ ngày thứ Hai, trong đó thứ hai ứng với số 1, thứ 7 ứng với sốố 6, chủ nhật ứng với sốố 7.

Nếu không nhập tham số <Loại giá trị trả về>, hàm sẽ mặc định là sử dụng tham số 1.

Giá trị trả về

Là số nguyên, từ 1 đến 53 tương ứng với tuần thứ mấy trong năm.

Ví dụ

Các kết quả tạo bởi hàm WEEKNUM:

  • WEEKNUM(“2-10-2016”, 1) trả về giá trị là số 41 (ngày 02/10/2016 theo thiết lập thời gian là DD/MM/YYYY nằm ở tuần 41 tương ứng theo loại giá trị trả về là số 1)
  • WEEKNUM( TODAY(), 2) trả về giá trị số 33 (nếu ngày hiện tại là ngày 13/08/2019 sẽ nằm ở tuần thứ 33 theo loại giá trị trả về là sốố 2)

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác hay được sử dụng trong Power BI

  • Hàm tìm thứ trong tuần: WEEKDAY
  • Hàm tìm ngày hiện tại: TODAY
  • Hàm trả về thời gian hiện tại có đủ giờ, phút, giây: Hàm NOW

Khóa học mới xuất bản