Hàm TODAY trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm TODAY trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm TODAY giúp xác định ngày hiện tại.

Cách dùng / cấu trúc

TODAY()

Hàm TODAY trong Power BI giống với hàm TODAY trong Excel.

Tham số

Hàm không có tham số. Chỉ sử dụng tên hàm và dấu đóng ngoặc mở ngoặc.

Giá trị trả về

Là giá trị thời gian gồm Ngày tháng năm ở thời điểm hiện tại.

Lưu ý

Hàm TODAY giống với hàm NOW khi cùng trả về giá trị thời gian hiện tại. Tuy nhiên hàm TODAY chỉ bao gồm Ngày tháng năm, còn hàm NOW bao gồm cả các giá trị Giờ:phút:giây.

Ví dụ

Các kết quả của hàm TIMEVALUE:

=TODAY() sẽ trả về thời điểm hiện tại là 23/08/2019 nếu ngày hiện tại đúng là ngày 23/8/2019

=YEAR( TODAY() – [NgayVaoLam] ) – 1900 sẽ trả về số năm tính từ thời điểm Ngày vào làm (trong cột NgayVaoLam) đến thời gian hiện tại.

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác trong Power BI

  • Tạo ra 1 giá trị thời gian từ các tham số năm, tháng, ngày đã biết trước: Hàm DATE
  • Tìm khoảng cách thời gian giữa hai thời điểm: Hàm DATEDIFF
  • Tạo ra 1 giá trị thời gian từ các tham số giờ, phút, giây đã biết trước: Hàm TIME
  • Hàm chuyển đổi giá trị ngày từ dạng text về đúng dạng thời gian: Hàm DATEVALUE

Khóa học mới xuất bản