Hàm NOW trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm NOW trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm NOW giúp trả về giá trị thời gian hiện tại gồm đủ Ngày/Tháng/Năm Giờ:Phút:Giây

Cách dùng / cấu trúc

NOW()

Hàm không có tham số.

Hàm NOW trong Power BI giống với hàm NOW trong Excel.

Tham số

Hàm không có tham số. Chỉ cần nhập tên hàm rồi dùng dấu mở ngoặc, đóng ngoặc.

Giá trị trả về

Là thời gian hiện tại gồm đủ Ngày/Tháng/Năm Giờ:Phút:Giây, ghi nhận tại thời điểm hàm được tính toán.

Hàm TODAY cũng là 1 hàm trả về giá trị thời gian thực, nhưng không bao gồm Giờ:phút:giây.

Lưu ý

Hàm không tự động cập nhật kết quả liên tục mà chỉ cập nhật (tính toán lại) khi cột chứa kết quả hàm NOW được cập nhật (làm mới, thêm dữ liệu, hoặc có yêu cầu tính toán lại dựa vào thao tác của người dùng)

Ví dụ

Khi muốn biết số lượng mặt hàng bán được (cột SoLuong của bảng Sales) trong thời gian từ ngày 01/08/2019 (ngày đầu tháng) tới thời điểm hiện tại (giả sử là ngày 08/08/2019) thì chúng ta sử dụng công thức sau:

=CALCULATE( SUM( Sales[SoLuong] ), Sales[Date] >= DATE( 2019, 8, 1), Sales[Date] <= NOW() )

Trong đó:

  • Hàm SUM để tính tổng trong cột số lượng
  • Hàm Calculate để thêm điều kiện cho hàm SUM, giúp tính toán lại kết quả hàm SUM
  • Điều kiện 1: Cột Date của bảng Sales phải lớn hơn hoặc bằng ngày 01/08/2019 (để tạo ra giá trị ngày này, dùng hàm DATE)
  • Điều kiện 2: cột Date của bảng Sales phải nhỏ hơn hoặc bằng thời điểm hiện tại, dùng hàm NOW để lấy thời gian hiện tại.

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác:

  • Tạo ra 1 giá trị thời gian từ các tham số năm, tháng, ngày đã biết trước: Hàm DATE
  • Tìm khoảng cách thời gian giữa hai thời điểm: Hàm DATEDIFF

Khóa học mới xuất bản