Hàm WEEKDAY trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm WEEKDAY trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm WEEKDAY giúp trả về giá trị số đại diện cho thứ trong tuần.

Cách dùng / cấu trúc

WEEKDAY( <Ngày> [, <Loại giá trị trả về>] )

Hàm có 2 tham số, trong đó tham số <Ngày> là bắt buộc phải nhập.

Hàm WEEKDAY trong Power BI giống với hàm WEEKDAY trong Excel.

Tham số

Hàm có 2 tham số:

<Ngày> : Là giá trị ngày/tháng/năm cần dùng để xác định thứ trong tuần. Tham số này bắt buộc phải có.

<Loại giá trị trả về> : Có thể dùng một trong các giá trị sau:

  • Số 1: Bắt đầu với số 1 tương ứng với ngày Chủ nhật, tăng dần từ 2 đến 7 tương ứng với các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (số 7).
  • Số 2: Bắt đầu với số 1 tương ứng với ngày Thứ 2, tăng dần từ 2 đến 7 tương ứng với các ngày từ thứ 3 đến chủ nhật (số 7).
  • Số 3: Bắt đầu với số 0 tương ứng với ngày Thứ 2, tăng dần từ 1 đến 6 tương ứng với các ngày từ thứ 3 đến chủ nhật (số 6).

Nếu không nhập tham số <Loại giá trị trả về>, hàm sẽ mặc định là sử dụng tham số 1.

Giá trị trả về

Là con số từ 1 đến 7 (hoặc từ 0 đến 6) tương ứng với thứ trong tuần của ngày được xét đến.

Lưu ý

 

Cách hiểu giá trị ngày tháng phụ thuộc vào thiết lập trong máy tính (ngày trước tháng sau, hay tháng trước ngày sau). Thay đổi thiết lập trong Control Pannel > Region > Number > Aditional setting > Date > Short Date.

Ví dụ

Các kết quả tạo bởi hàm WEEKDAY:

  • WEEKDAY(“1-5-2016”) trả về giá trị là số 3 (ngày thứ 3, ứng với ngày 01/05/2016 theo thiết lập thời gian là DD/MM/YYYY)
  • WEEKDAY( TODAY(), 2) trả về giá trị số 2 (nếu ngày hiện tại là thứ ba)

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác thường thấy trong Power BI

  • Hàm tìm số giờ trong chuỗi giá trị thời gian: Hàm HOUR
  • Hàm tìm số phút trong chuỗi giá trị thời gian: Hàm MINUTE
  • Hàm tìm số giây trong chuỗi giá trị thời gian: Hàm SECOND
  • Hàm trả về thời gian hiện tại có đủ giờ, phút, giây: Hàm NOW

Khóa học mới xuất bản