Hàm SECOND trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm SECOND trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm SECOND giúp trả về giá trị số giây có trong chuỗi giá trị thời gian.

Cách dùng / cấu trúc

SECOND( <Giá trị thời gian> )

Hàm có 1 tham số duy nhất

Hàm SECONDtrong Power BI giống với hàm SECOND trong Excel.

Tham số

<Giá trị thời gian> : Giá trị thời gian có chứa thông tin về giây (có thể gồm cả ngày và giờ; hoặc chỉ có giờ:phút:giây)

Giá trị trả về

Là số giây trong chuỗi giá trị thời gian.

Dữ liệu ở dạng số nguyên (trong khoảng từ 0 đến 59).

Lưu ý

Phần giá trị thời gian biểu thị về giờ thường có dấu hiệu nhận biết là có dấu hai chấm ( : ) ngăn cách các thành phần, trong đó phần phút nằm tại ký hiệu s (trong chuỗi gồm h:m:s):

  • hh:mm:ss (hay h:m:s)
  • dd/mm/yyyy hh:mm:ss (hay d/m/yyyy h:m:s)
  • hoặc các dạng tương tự

Ví dụ

Xác định số giây trong các ví dụ sau:

Ví dụ 1: =SECOND(“1-8-2019 20:15:30”)

  • Nội dung: tìm số giây trong cuối giá trị thời gian là 01/08/2019 20:15:30
  • Kết quả: là 30

Ví dụ 2: =SECOND( NOW() ) với thời gian hiện tại là 06/08/2019 15:50:00

  • Nội dung: Tìm số phút của thời điểm hiện tại
  • Kết quả: là 0

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác:

  • Tạo ra 1 giá trị thời gian từ các tham số năm, tháng, ngày đã biết trước: Hàm DATE
  • Tìm số giờ trong chuỗi giá trị thời gian: Hàm HOUR
  • Tìm số phút trong chuỗi giá trị thời gian: Hàm MINUTE

Khóa học mới xuất bản