Hàm YEARFRAC trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm YEARFRAC trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm YEARFRAC giúp trả về giá trị số năm giữa hai khoảng thời gian. Số ngày lẻ dưới 1 năm sẽ được tính là phần thập phân.

Cách dùng / cấu trúc

YEARFRAC( <Ngày bắt đầu>, <Ngày kết thúc> [, <Cơ sở tính ngày>] )

Hàm có 3 tham số, trong đó tham số <Ngày bắt đầu> và <Ngày kết thúc> là bắt buộc phải nhập.

Hàm YEARFRAC trong Power BI giống với hàm YEARFRAC trong Excel.

Tham số

Hàm có 3 tham số:

<Ngày bắt đầu> : Thời gian làm mốc bắt đầu.

<Ngày kết thúc> : Thời gian làm mốc kết thúc.

<Cơ sở tính ngày> : Không bắt buộc phải nhập. Có thể dùng một trong các giá trị sau:

 • Số 0 : theo quy ước 30/360
 • Số 1: Ngày thực tế / Số ngày của năm thực tế
 • Số 2: Ngày thực tế / 360
 • Số 3: Ngày thực tế / 365
 • Sốố 4: theo quy ước 30/360

Nếu không nhập tham số <Cơ sở tính ngày>, hàm sẽ mặc định là sử dụng tham số 0.

Giá trị trả về

Là số có thể bao gồm phần thập phân, trong đó:

 • Phần số nguyên: Là số năm tròn (đủ) giữa hai thời điểm.
 • Phần số thập phân: Là số ngày lẻ không đủ năm.

Ví dụ

Các kết quả tạo bởi hàm YEARFRAC:

 • YEARFRAC( DATE(5, 7, 2012), DATE(7, 7, 2013)) cho kết quả là 1.00555556
 • YEARFRAC( Orders[TransactionDate], Orders[ShippingDate] ) là khoảng cách số năm từ ngày trong cột TransactionDate tới ngày trong cột ShippingDate.

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác:

 • Hàm tìm số năm trong giá trị ngày: Hàm YEAR
 • Hàm xác định giá trị ngày từ các tham số Năm, Tháng, Ngày: Hàm DATE
 • Hàm tính khoảng cách giữa 2 thời điểm: Hàm DATEDIFF

Khóa học mới xuất bản