Hàm CALENDAR trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm CALENDAR trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm CALENDAR giúp tạo ra 1 bảng gồm 1 cột chứa các giá trị thời gian liên tục. Các giá trị thời gian này được giới hạn bởi 2 ngày: ngày bắt đầu và Ngày kết thúc (xác định khi khai báo hàm).

Cách dùng / cấu trúc

CALENDAR( <Ngày bắt đầu>, <Ngày kết thúc> )

Tham số

<Ngày bắt đầu> : là giá trị thời gian (có thể tạo bởi hàm DATE hoặc hàm DAX khác tạo ra giá trị ngày) làm mốc bắt đầu chuỗi thời gian.

<Ngày kết thúc> : là giá trị thời gian (có thể tạo bởi hàm DATE hoặc hàm DAX khác tạo ra giá trị ngày) làm mốc  kết thúc chuỗi thời gian.

Giá trị trả về

Là 1 bảng gồm 1 cột chứa giá trị thời gian liên tục trong khoảng từ <Ngày bắt đầu> đến  <Ngày kết thúc>.

Chú ý

Hàm sẽ trả về lỗi nếu giá trị <Ngày bắt đầu> lớn hơn <Ngày kết thúc>.

Ví dụ

Hàm dưới đây giúp đếm xem có bao nhiêu ngày trong khoảng từ ngày 12/01/2019 đến ngày 25/02/2019

=COUNTROWS( CALENDAR( DATE(2019, 1, 12),  DATE(2019, 2, 25) ) )

Trong đó:

  • Sử dụng hàm DATE để chỉ định các mốc thời gian tại <Ngày bắt đầu> và <Ngày kết thúc>.
  • Hàm CALENDAR tạo chuỗi thời gian liên tục
  • Hàm COUNTROWS đếm số dòng được tạo ra trong bảng kết quả của hàm CALENDAR

Tham khảo

Mời các bạn cùng tham khảo một số hàm tương tự trong Power BI làm việc với đối tượng thời gian khác:


Khóa học mới xuất bản