Hàm COUNTROWS trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm COUNTROWS dùng để đếm số dòng trong 1 bảng.

Bảng này có thể có sẵn hoặc được tạo ra từ 1 biểu thức.

Cách dùng / cấu trúc

COUNTROWS (<bảng>)

Tham số

<bảng> : tên của bảng cần đếm, hoặc biểu thức tạo ra bảng.

Giá trị trả về

Là số nguyên.

Lưu ý

Thường dùng hàm để đếm số dòng còn lại của bảng sau khi lọc bảng theo điều kiện nào đó.

Ví dụ

Công thức sau đây đếm số dòng của bảng Sales:

COUNTROWS( Sales )
Công thức sau đây đếm số dòng còn lại của bảng Sales khi lọc trong cột Quantity chỉ giữ lại những giá trị lớn hơn 1:
COUNTROWS( FILTER(Sales, Sales[Quantity] > 1) )

Khóa học mới xuất bản