Cách khai báo và gán giá trị cho biến trong DAX Function

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn cách để bạn có thể khai báo biến trong công thức DAX cũng như gán giá trị cho các biến.

Cách khai báo và gán giá trị cho biến trong DAX Function

Không như thanh công thức trong Excel chỉ có thể gõ công thức, giá trị. Thì trong Power BI bạn có một thanh công thức linh hoạt hơn rất nhiều như ta có thể Comment ngay trong thanh gõ công thức.

Cách comment trong dax function

Và bạn cũng có thể khai báo biến, gán giá trị cho biến trong thanh công thức DAX như trong bài viết này của Học Excel Online.

Khai báo biến

Để khai báo biến trong DAX Function ta bắt đầu với từ khoá VAR, cụ thể cú pháp như sau:

VAR <Tên biến> = <Gán giá trị cho biến>

RETURN <Kết quả>

Trong đó

– VAR và RETURN là từ khoá.

– Tên biến do người dùng đặt (viết liền, không chứa dấu cách và các ký tự đặc biệt)

cach-khai-bao-va-gan-gia-tri-cho-bien-trong-dax-function-1

Trường hợp khai báo nhiều biến (>=2 biến) bạn cũng làm tương tự như trên. Bắt đầu mỗi biến bạn cần có từ khoá VAR và chỉ có 1 RETURN duy nhất.

cach-khai-bao-va-gan-gia-tri-cho-bien-trong-dax-function-2

Hay như ví dụ sau để tính tuổi trung bình của những nhân viên giới tính nam (Male). Ở đây mình có sử dụng 2 biến:

Ave_Age = AVERAGE(Employee_Data[Age]): Thực hiện tính tuổi trung bình với hàm AVERAGE và gán giá trị đó vào biến Ave_Age.

Hàm average trong power bi dax

My_Filter = FILTER(Employee_Data,Employee_Data[Gender] = “Male”): Hàm FILTER thực hiện lọc trong bảng Employee_Data với cột Gender = “Male” và gán kết quả đó vào biến My_Filter.

Hàm filter trong power bi dax

Kết quả trả về (RETURN) sử dụng hàm CALCULATE với Expression là Ave_Age và Filter là My_Filter.

Hàm calculate trong power bi dax

cach-khai-bao-va-gan-gia-tri-cho-bien-trong-dax-function-3

Kết quả trả về có thể là 1 Table

Kết quả trả về khi bạn sử dụng biến trong DAX Function rất linh hoạt, nó có thể là giá trị (như các ví dụ trên) hoặc là 1 Table như ví dụ dưới đây.

Biến My_Table trả về 1 Table. Table này được lọc ra từ bảng Employee_Data với điều kiện ở đây là tuổi của những nhân viên đó là 40.

cach-khai-bao-va-gan-gia-tri-cho-bien-trong-dax-function-4

Kết luận

Học Excel Online hy vọng qua bài viết này bạn đã nắm được cách khai báo biến, khai báo trong DAX Function. Nó sẽ hữu ích cho chúng ta có được cái nhìn rõ ràng hơn trong quá trình làm việc với DAX Function.


Cách comment trong dax function

Hàm calculate trong power bi dax

Hàm filter trong power bi dax

Hàm weekday trong power bi dax

Hàm switch trong power bi dax

Hàm if trong power bi dax


Khóa học mới xuất bản