Hàm SWITCH trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm SWITCH trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic.

Miêu tả

Hàm SWITCH dùng để chuyển đổi các giá trị của 1 biểu thức tính về các kết quả tương ứng với giá trị được xác định trước.

 • Hàm xét kết quả của 1 biểu thức.
 • Dự đoán 1 số kết quả sẽ nhận được của biểu thức.
 • Chuyển đổi kết quả theo dự đoán sang 1 giá trị khác theo ý muốn.

Cách dùng / cấu trúc

SWITCH( <Biểu thức tính>, <Giá trị dự đoán>, <Giá trị chuyển đổi>, [<Giá trị dự đoán 2>, <Giá trị chuyển đổi 2>, … <Giá trị khác>] )

Tham số

<Biểu thức tính> : là một giá trị hoặc 1 biểu thức tính trả về kết quả cụ thể.

<Giá trị dự đoán> : là kết quả cụ thể (giá trị cố định, không đổi) có thể nhận được từ <Biểu thức tính>.

<Giá trị chuyển đổi> : là giá trị sẽ nhận được thay thế cho <Giá trị dự đoán>.

[<Giá trị dự đoán 2>, <Giá trị chuyển đổi 2>], … : Có thể có nhiều hơn 1 giá trị dự đoán. Nhưng khi viết phải viết theo cặp.

<Giá trị khác> : viết ở cuối hàm, không gắn với <Giá trị dự đoán> nào, các giá trị không dự đoán được sẽ đều tính là Giá trị khác.

Giá trị trả về

Với các giá trị trả về của <Biểu thức tính> đúng với <Giá trị dự đoán> sẽ được thay thế bằng <Giá trị chuyển đổi> tương ứng.

Với các giá trị trả về của <Biểu thức tính> không đúng <Giá trị dự đoán> sẽ được trả về <Giá trị khác>

Ví dụ

Xét cột [Weekday] trong bảng Date:

 • Giá trị là 1 thì sẽ lấy kết quả chuyển đổi là Sunday
 • Giá trị là 2 thì sẽ lấy kết quả chuyển đổi là Monday
 • Giá trị là 3 thì sẽ lấy kết quả chuyển đổi là Tuesday
 • Giá trị là 4 thì sẽ lấy kết quả chuyển đổi là Wednesday
 • Giá trị là 5 thì sẽ lấy kết quả chuyển đổi là Thursday
 • Giá trị là 6 thì sẽ lấy kết quả chuyển đổi là Friday
 • Giá trị là 7 thì sẽ lấy kết quả chuyển đổi là Saturday
 • Các giá trị khác (không phải các số nguyên từ 1 đến 7) thì sẽ lấy kết quả chuyển đổi là Unknow

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm Logic:


Khóa học mới xuất bản