Hàm OR trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm OR trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic.

Miêu tả

Hàm OR kiểm tra đồng thời hai đối số (dạng biểu thức so sánh). Nếu 1 trong 2 biểu thức là đúng (hoặc cả 2 đều đúng) thì hàm sẽ trả về giá trị TRUE. Nếu cả 2 biểu thức đều sai thì trả về giá trị FALSE.

Cách dùng / cấu trúc

OR( <Biểu thức logic 1>, <Biểu thức logic 2> )

Tham số

<Biểu thức logic 1> <Biểu thức logic 2> là các biểu thức logic cần kiểm tra

Giá trị trả về

Là giá trị TRUE hoặc FALSE.

  • TRUE khi có bất kỳ biểu thức nào là đúng (hoặc cả 2)
  • FALSE khi cả 2 biểu thức  đều sai.

Lưu ý

Hàm chỉ có 2 đối số. Nếu muốn viết nhiều hơn 2 đối số, bạn có thể viết lồng các hàm OR hoặc dùng ký hiệu || (hai dấu gạch thẳng liền nhau) để nối các đối số.

Ví dụ

ham-or-trong-power-bi-dax

Kiểm tra đồng thời dữ liệu trên 2 cột:

  • Nhan Vien: có phải tên là Tuấn không; HOẶC
  • Bộ phận: có phải là bộ phận Kế toán hay không

Chỉ cần trong cột [Nhan Vien] có tên là Tuấn, hoặc cột [Bộ phận] có nội dung là Kế toán thì đều có kết quả True, còn lại thì là False.

Tham khảo

Trong quá trình sử dụng Power BI con có một số hàm khác trong nhóm hàm Logic như:


Khóa học mới xuất bản