fbpx

DAX Logical Functions :

Hàm TRUE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm TRUE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic. Miêu tả Hàm TRUE dùng để lấy ra giá trị TRUE, dùng để khẳng định rằng giá trị đó là đúng. Cách dùng …

Hàm SWITCH trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm SWITCH trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic. Miêu tả Hàm SWITCH dùng để chuyển đổi các giá trị của 1 biểu thức tính về các kết quả …

Hàm NOT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm NOT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic. Miêu tả Hàm NOT dùng để phủ định 1 biểu thức so sánh để lấy kết quả ngược lại với kết quả …

Hàm IFERROR trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm IFERROR trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic. Miêu tả Hàm IFERROR giúp tránh lỗi bằng cách đưa ra 1 kết quả khác thay vì hiển thị …

Hàm FALSE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm FALSE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic. Miêu tả Hàm FALSE giúp trả về giá trị False (tạo ra giá trị là False). Cách …

Hàm IF trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm IF trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic. Miêu tả Hàm IF kiểm tra điều kiện được đưa ra trong đối số đầu tiên của hàm. Nếu điều kiện (biểu thức …

Hàm OR trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm OR trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic. Miêu tả Hàm OR kiểm tra đồng thời hai đối số (dạng biểu thức so sánh). Nếu 1 trong 2 …

Hàm AND trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm AND trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic. Miêu tả Hàm AND kiểm tra đồng thời hai đối số (dạng biểu thức so sánh). Nếu cả 2 …