Hàm TRUE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm TRUE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic.

Miêu tả

Hàm TRUE dùng để lấy ra giá trị TRUE, dùng để khẳng định rằng giá trị đó là đúng.

Cách dùng / cấu trúc

TRUE()

Tham số

Hàm không có tham số, mà chỉ cần viết tên hàm và dấu mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn.

Giá trị trả về

Là chữ True

Giá trị này cũng được hiểu là giá trị TRUE (đúng) của biểu thức logic.

Ví dụ

Xét cột [Weekday] trong bảng Date:

  • Nếu giá trị bằng 1 hoặc bằng 7 thì trả về “Weekend”, còn không thì là giá trị rỗng.
  • OR( ( ‘Date'[Weekday] = 7, ‘Date'[Weekday] = 1 ) = TRUE() là xét trường hợp đúng của hàm OR gồm 2 biểu thức so sánh giá trị cột Weekday với 1 hoặc 7

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm Logic:


Khóa học mới xuất bản