Hàm AND trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm AND trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic.

Miêu tả

Hàm AND kiểm tra đồng thời hai đối số (dạng biểu thức so sánh). Nếu cả 2 biểu thức đồng thời đúng thì hàm sẽ trả về giá trị TRUE. Nếu chỉ 1 trong 2 biểu thức là sai, hoặc cả 2 biểu thức đều sai thì trả về giá trị FALSE.

Cách dùng / cấu trúc

AND( <Biểu thức logic 1>, <Biểu thức logic 2> )

Tham số

<Biểu thức logic 1> <Biểu thức logic 2> là các biểu thức logic cần kiểm tra

Giá trị trả về

Là giá trị TRUE hoặc FALSE.

  • TRUE khi kết quả của 2 biểu thức logic đều đúng
  • FALSE khi 1 trong 2 biểu thức là sai, hoặc cả 2 đều sai.

Lưu ý

Hàm chỉ có 2 đối số. Nếu muốn viết nhiều hơn 2 đối số, bạn có thể viết lồng các hàm AND hoặc dùng ký hiệu && (hai dấu & liền nhau) để nối các đối số.

Ví dụ

ham-and-trong-power-bi-dax

Kiểm tra đồng thời dữ liệu trên 2 cột:

  • Nhan Vien: có phải tên là Tuấn không; VÀ
  • Bộ phận: có phải là bộ phận Kế toán hay không

Nếu đồng thời đúng ở cả 2 cột thì kết quả là True, còn lại đều ra False.

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm Logic của Power BI Dax

 


Khóa học mới xuất bản