Hàm NOT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm NOT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic.

Miêu tả

Hàm NOT dùng để phủ định 1 biểu thức so sánh để lấy kết quả ngược lại với kết quả của biểu thức so sánh đó.

Cách dùng / cấu trúc

NOT( <Biểu thức so sánh> )

Tham số

<Biểu thức so sánh> : Là một giá trị hoặc một phép tính có thể trả về giá trị True hoặc False

Giá trị trả về

Là True nếu giá trị của <Biểu thức so sánh> là False.

Là False nếu giá trị của <Biểu thức so sánh> là True.

Ví dụ

 

Xét cột [Year] trong bảng NhanVien những ai có năm sinh trước năm 1990:

Khi viết NOT( NhanVien[Year] > 1990 ) tức là phủ định việc Year > 1990, đồng nghĩa với những Year <= 1990 là đúng, Year > 1990 là sai.

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm Logic:


Khóa học mới xuất bản