Hàm FALSE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm FALSE trong Power BIĐây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic.

Miêu tả

Hàm FALSE giúp trả về giá trị False (tạo ra giá trị là False).

Cách dùng / cấu trúc

FALSE()

Tham số

Hàm không có tham số. Chỉ cần viết tên hàm và dấu đóng ngoặc, mở ngoặc đơn.

Giá trị trả về

Là giá trị FALSE (chữ “False”)

Lưu ý

Kết  quả của hàm cũng được hiểu là giá trị logic khi kết quả sai (False).

Ví dụ

Xét trong bảng Human gồm các nội dung:

ham-false-trong-power-bi-dax-1

Xác định xem có bao nhiêu người có Country không phải là USA:

Chúng ta có thể dùng hàm như sau:

Đếm số người quốc tịch không phải USA = SUMX(Human, IF(Human[Country] = “USA”, FALSE(), 1))
Trong đó:
  • Dùng hàm SUMX để tính trong bảng Human
  • Điều kiện là nếu cột Country = “USA” thì sẽ nhận giá trị là False theo kết quả hàm False()
  • Những người có Country khác USA sẽ nhận giá trị là 1
Tổng những kết quả này chính là tổng số người có Country không phải là USA

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm Logic của Power BI dưới đấy


Khóa học mới xuất bản