Hàm AVERAGE trong POWER BI DAX

Miêu tả

Hàm AVERAGE trong POWER BI DAX trả về giá trị trung bình của các số trong 1 cột

Cấu trúc / Cách sử dụng

AVERAGE (<cột>)

Tham số

<cột>: Cột bạn muốn tính trung bình

Dữ liệu trả về

Kiểu số, là giá trị trung bình của những giá trị số trong cột cần tính trung bình

Lưu ý

  1. Nếu trong cột đang tính giá trị trung bình có giá trị kiểu Đúng / Sai hoặc ô trống, những giá trị này sẽ không được tính vào giá trị trung bình
  2. Ô với giá trị là 0 vẫn được tính vào giá trị trung bình
  3. Trong trường hợp không có dòng nào để tính trung bình, hàm AVERAGE sẽ trả về kết quả blank. Tuy nhiên, trong trường hợp có dòng để tính trung bình, nhưng không dòng nào thoả mãn điều kiện để tính được giá trị trung bình, thì hàm AVERAGE trong DAX sẽ trả về giá trị là 0

 


Khóa học mới xuất bản