dtnguyen :

Thủ thuật sắp xếp lại cột kết quả của advanced filter

Thủ thuật advanced filter

Trong các bài hướng dẫn cơ bản về chức năng Advanced Filter trong Excel, hầu hết các bạn đều được hướng dẫn phải copy y nguyên tiêu đề của vùng dữ liệu. Có cách nào để chúng ta sắp xếp lại thứ …
ham-counta-dax-power-bi

Hàm COUNTA (DAX) trong Power Query

Miêu tả Hàm COUNTA đếm số ô chứa giá trị không rỗng trong 1 cột. Các giá trị không rỗng có thể thuộc kiểu: Kiểu số (Numbers) Kiểu ngày tháng (Dates) Kiểu chữ, kí tự (Strings / text) Kiểu Logic (Boolean) Cách …
ham-count-dax-power-bi

Hàm COUNT (DAX) trong Power BI

Miêu tả Hàm COUNT (DAX) trong Power BI đếm số ô trong cột không chứa giá trị rỗng Cách dùng / cấu trúc COUNT (<Cột cần đếm>) Tham số <cột cần đếm>: Tham chiếu tới cột cần đếm (Không phải tên cột …
ham-averagex-dax-power-bi

Hàm AVERAGEX (DAX) trong Power BI

Miêu tả Tính trung bình dựa trên 1 biểu thức trong 1 bảng Cấu trúc và cách dùng hàm AVERAGEX AVERAGEX (<bảng>, <biểu thức toán>) Tham số <bảng>: bảng muốn tính giá trị trung bình <biểu thức toán>: biểu thức toán áp …
ham-averagea-dax-power-bi

Hàm AVERAGEA (DAX) trong Power BI

Miêu tả Hàm AVERAGEA trong ngôn ngữ DAX của Power BI tính toán giá trị trung bình trong 1 cột. Hàm AVERAGEA xử lý cả cột có dữ liệu text hoặc dữ liệu không phải là số (non-numeric values) Cấu trúc hàm …
ham-average-trong-power-bi-dax

Hàm AVERAGE trong POWER BI DAX

Miêu tả Hàm AVERAGE trong POWER BI DAX trả về giá trị trung bình của các số trong 1 cột Cấu trúc / Cách sử dụng AVERAGE (<cột>) Tham số <cột>: Cột bạn muốn tính trung bình Dữ liệu trả về Kiểu …