fbpx

dtnguyen :

hàm indirect trong Excel

Hàm Indirect trong Excel

Hàm Indirect trong Excel trả về một tham chiếu từ một chuỗi, hàm Indirect có thể được sử dụng khi bạn muốn chuyển từ dữ liệu kiểu chuỗi sang tham chiếu vùng dữ liệu trong Excel. Đọc tới đây, có thể bạn …