dtnguyen :

ham-counta-dax-power-bi

Hàm COUNTA (DAX) trong Power Query

Miêu tả Hàm COUNTA đếm số ô chứa giá trị không rỗng trong 1 cột. Các giá trị không rỗng có thể thuộc kiểu: Kiểu số (Numbers) Kiểu ngày tháng (Dates) Kiểu chữ, kí tự (Strings / text) Kiểu Logic (Boolean) Cách …
ham-count-dax-power-bi

Hàm COUNT (DAX) trong Power BI

Miêu tả Hàm COUNT (DAX) trong Power BI đếm số ô trong cột không chứa giá trị rỗng Cách dùng / cấu trúc COUNT (<Cột cần đếm>) Tham số <cột cần đếm>: Tham chiếu tới cột cần đếm (Không phải tên cột …
ham-averagex-dax-power-bi

Hàm AVERAGEX (DAX) trong Power BI

Miêu tả Tính trung bình dựa trên 1 biểu thức trong 1 bảng Cấu trúc và cách dùng hàm AVERAGEX AVERAGEX (<bảng>, <biểu thức toán>) Tham số <bảng>: bảng muốn tính giá trị trung bình <biểu thức toán>: biểu thức toán áp …
ham-averagea-dax-power-bi

Hàm AVERAGEA (DAX) trong Power BI

Miêu tả Hàm AVERAGEA trong ngôn ngữ DAX của Power BI tính toán giá trị trung bình trong 1 cột. Hàm AVERAGEA xử lý cả cột có dữ liệu text hoặc dữ liệu không phải là số (non-numeric values) Cấu trúc hàm …
ham-average-trong-power-bi-dax

Hàm AVERAGE trong POWER BI DAX

Miêu tả Hàm AVERAGE trong POWER BI DAX trả về giá trị trung bình của các số trong 1 cột Cấu trúc / Cách sử dụng AVERAGE (<cột>) Tham số <cột>: Cột bạn muốn tính trung bình Dữ liệu trả về Kiểu …
ham-addcolumns-trong-power-bi-dax

Hàm ADDCOLUMNS trong Power BI DAX

Miêu tả Thêm calculated columns vào 1 bảng Cấu trúc ADDCOLUMNS ( <bảng>, <tên cột>, <biểu thức expression>, … ) Tham số Số thứ tự Tham số 1 <bảng> Bảng hoặc biểu thức DAX trả lại kết quả là bảng 2 …
heo-training-hoc-excel-online

Cách bắt đầu với HEO Training Addin

KHÔNG ĐĂNG NHẬP ĐƯỢC ADDIN? 1. Hãy vào link sau đây để cập nhật lại mật khẩu (mật khẩu mới không nhất thiết phải khác mật khẩu cũ, trừ khi bạn muốn như vậy 😉 ) https://hocexcel.online/auth/password/change 2. Thoát Excel hoàn toàn …