Hàm ODD trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ODD trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm ODD giúp làm tròn tới số nguyên lẻ gần nhất.

Cách dùng / cấu trúc

ODD( <Sốcần làm tròn> )

Tham số

<Sốcần làm tròn> : là 1 số cụ thể hoặc 1 cột chứa giá trị số cần làm tròn.

Giá trị trả về

Là số nguyên lẻ gần nhất với số cần làm tròn.

Nếu số cần làm tròn là số dương thì sẽ làm tròn lên tới số lẻ gần nhất.

Nếu số cần làm tròn là số âm thì sẽ làm tròn xuống tới số lẻ gần nhất.

Chú ý

Hàm ODD sẽ trả về lỗi #VALUE! nếu <Sốcần làm tròn> không phải là dữ liệu số.

Nếu <số cần làm tròn> đã là số nguyên lẻ thì sẽ giữ nguyên số đó.

Ví dụ

Xét kết quả của hàm ODD:

ham-old-trong-power-bi-dax-1

  • ODD( 5 ) sẽ giữ nguyên kết quả là số 5.
  • ODD( 1.3 ) sẽ trả về số nguyên lẻ gần nhất là sốố 3
  • ODD( -8 ) sẽ trả về số nguyên lẻ gần nhất là -9 (làm tròn xuống, cách xa số 0)

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học của Power BIxin mời các bạn cùng tham khảo ngay:

  • Hàm MROUND : hàm làm tròn lên tới bội số gần nhất
  • Hàm INT : Hàm làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất
  • Hàm FLOOR: hàm làm tròn xuống đến bội số gần nhất
  • Hàm ISODD : hàm kiểm tra xem có phải là số lẻ hay không

Khóa học mới xuất bản