Hàm ISODD trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISODD trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin.

Miêu tả

Hàm ISODD giúp kiểm tra giá trị số xem số đó là số lẻ hay không.

Cách dùng / cấu trúc

ISODD( <Số cần kiểm tra> )

Tham số

<Số cần kiểm tra> có thể là 1 số cụ thể hoặc kết quả của 1 công thức trả về số.

Giá trị trả về

Là giá trị TRUE hoặc FALSE.

  • TRUE khi <Số cần kiểm tra> là số lẻ.
  • FALSE khi <Số cần kiểm tra> không phải số lẻ.

Lưu ý

Nếu <Số cần kiểm tra> không phải là số nguyên mà có phần thập phân thì số đó sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất (cắt bỏ phần thập phân)

Ví dụ

Cho bảng dữ liệu DataTest như sau:

ham-isodd-trong-power-bi-dax-1

Khi muốn kiểm tra xem kết quả Tổng số trong cột SoLuong là số lẻ hay không, ta có thể viết như sau:

= ISODD( SUM( DataTest[SoLuong] ) )
Kết quả:
1+5+3+2 = 11 là số lẻ. Vì vậy hàm trả về TRUE.

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm kiểm tra thông tin của Power BI đã được Học Excel Online biên soạn:


Khóa học mới xuất bản