Hàm ISEVEN trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISEVEN trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin.

Miêu tả

Hàm ISEVEN giúp kiểm tra giá trị số xem số đó là số chẵn hay không.

Cách dùng / cấu trúc

ISEVEN( <Số cần kiểm tra> )

Tham số

<Số cần kiểm tra> có thể là 1 số cụ thể hoặc kết quả của 1 công thức trả về số.

Giá trị trả về

Là giá trị TRUE hoặc FALSE.

  • TRUE khi <Số cần kiểm tra> là số chẵn.
  • FALSE khi <Số cần kiểm tra> không phải số chẵn.

Lưu ý

Nếu <Số cần kiểm tra> không phải là số nguyên mà có phần thập phân thì số đó sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất (cắt bỏ phần thập phân)

Ví dụ

Cho bảng dữ liệu DataTest như sau:

ham-iseven-trong-power-bi-dax-1

Khi muốn kiểm tra xem kết quả Tổng số trong cột SoLuong là số chẵn hay không, ta có thể viết như sau:

= ISEVEN( SUM( DataTest[SoLuong] ) )
Kết quả:
1+5+3+2 = 11 là số lẻ, không phải số chẵn. Vì vậy hàm trả về FALSE.

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm kiểm tra thông tin có trong power BI


Khóa học mới xuất bản