Hàm ISBLANK trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISBLANK trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin.

Miêu tả

Hàm ISBLANK giúp trả kiểm tra xem liệu giá trị có phải là ô trống hay không. Nếu đúng là ô trống thì trả về giá trị TRUE, ngược lại thì là FALSE.

Hàm ISBLANK trong Power BI gần giống với hàm ISBLANK trong Excel.

Cách dùng / cấu trúc

ISBLANK( <Giá trị kiểm tra> )

Tham số

<Giá trị kiểm tra> có thể là 1 giá trị cụ thể hoặc 1 biểu thức (mà có thể trả về giá trị rỗng hoặc giá trị cụ thể) cần kiểm tra.

Giá trị trả về

Nếu <giá trị kiểm tra> đúng là ô trống thì trả về TRUE.

Nếu <giá trị kiểm tra> không phải là ô trống thì trả về FALSE.

Lưu ý

Giá trị ô trống trong Power BI được hiểu là giá trị Null. Hãy kiểm tra trong Edit Query

  • Ô trống là ô chứa ký tự Null.
  • Biểu thức trả về ô trống là biểu thức trả về kết quả Null.

ham-isblank-trong-power-bi-dax-1

Ví dụ

Hàm dưới đây giúp kiểm tra xem cột [MaHang] trong hình trên có giá trị nào là ô trống hay không.

  • Nếu đúng sẽ trả về giá trị “Ô trống”.
  • Nếu sai sẽ trả về giá trị trong cột [MaHang]

= IF( ISBLANK( [MaHang] ), “Ô trống”, [MaHang] )

ham-isblank-trong-power-bi-dax-2

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm kiểm tra thông tin cuar Power BI dưới đây:

  • Hàm kiểm tra giá trị có tồn tại trong cột không: Hàm COUNTAINS
  • Hàm kiểm tra có lỗi hay không : Hàm ISERROR
  • Hàm kiểm tra xem bảng có phải là bảng rỗng (không có giá trị) hay không: Hàm ISEMPTY

Khóa học mới xuất bản