fbpx

DAX Information Functions :

Hàm LOOKUPVALUE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm LOOKUPVALUE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm LOOKUPVALUE giúp tìm kiếm theo 1 hay nhiều điều kiện và trả …

Hàm ISTEXT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISTEXT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm ISTEXT kiểm tra dữ liệu có phải là dạng văn bản (Text) hay …

Hàm ISNUMBER trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISNUMBER trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm ISNUMBER kiểm tra dữ liệu có phải là dạng Số (number) …

Hàm ISNONTEXT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISNONTEXT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm ISNONTEXT kiểm tra nếu giá trị không phải là dạng Text …

Hàm ISLOGICAL trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISLOGICAL trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm ISLOGICAL xét giá trị có phải là dạng logical (biểu thức …

Hàm ISODD trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISODD trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm ISODD giúp kiểm tra giá trị số xem số đó là số lẻ hay không. …

Hàm ISEVEN trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISEVEN trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm ISEVEN giúp kiểm tra giá trị số xem số đó là số chẵn …

Hàm ISEMPTY trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISEMPTY trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm ISEMPTY giúp kiểm tra xem bảng có trống hay không (bảng …

Hàm ISERROR trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISERROR trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm ISERROR giúp kiểm tra xem liệu giá trị có phải là lỗi hay không …

Hàm ISBLANK trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISBLANK trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm ISBLANK giúp trả kiểm tra xem liệu giá trị có phải là ô …