Hàm ISEMPTY trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISEMPTY trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin rất thường thấy trong Power BI

Miêu tả

Hàm ISEMPTY giúp kiểm tra xem bảng có trống hay không (bảng trống là bảng không có dòng nào, cột nào).

Cách dùng / cấu trúc

ISEMPTY( <Bảng tham chiếu> )

Tham số

<Bảng tham chiếu> có thể là 1 biểu thức tham chiếu tới 1 bảng hoặc công thức trả về kết quả là 1 bảng.

Giá trị trả về

Là giá trị TRUE hoặc FALSE.

TRUE khi đúng là bảng rỗng. FALSE khi bảng có chứa ít nhất 1 hàng có dữ liệu

Ví dụ

Cho bảng dữ liệu DataTest như sau:

ham-isempty-trong-power-bi-dax

Khi lọc trong cột [SoLuong] với những giá trị > 5 thì có thể sẽ không nhận được giá trị nào. Khi đó bảng tạo ra bởi hàm FILTER sẽ là bảng trống. Để kiểm tra có đúng là bảng trống hay không, ta dùng hàm ISEMPTY như sau:

= ISEMPTY( FILTER(DataTest, DataTest[SoLuong] > 5) )
Kết quả của hàm trên là TRUE

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm kiểm tra thông tin:


Khóa học mới xuất bản