Hàm CONTAINS trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm CONTAINS trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin.

Miêu tả

Hàm CONTAINS giúp xác định xem giá trị cần kiểm tra có tồn tại trong các cột hay không. Nếu có tồn tại thì trả về giá trị TRUE, nếu không thì trả về giá trị FALSE.

Cách dùng / cấu trúc

CONTAINS( <Bảng>, <Tên cột>, <Giá trị kiểm tra> [, <Tên cột 2>, <Giá trị kiểm tra 2> …] )

Tham số

Hàm có 3 tham số bắt buộc:

<Bảng> : Tên bảng (hoặc biểu thức trả về bảng) cần kiểm tra

<Tên cột> : Tên cụ thể của 1 cột trong bảng (không phải biểu thức) được dùng để kiểm tra

<Giá trị kiểm tra> : Giá trị cần kiểm tra xem có tồn tại trong Cột được gọi tên hay không.

Nếu có nhiều hơn 1 giá trị cần kiểm tra thì với mỗi giá trị cần kiểm tra sẽ gắn với 1 <Tên cột> cụ thể, viết tiếp phía sau trong hàm.

Giá trị trả về

Là giá trị TRUE nếu có tồn tại.

Là giá trị FALSE nếu không tồn tại.

Chú ý

<Tên cột> và <Giá trị kiểm tra> phải là 1 cặp với nhau trong hàm, mỗi 1 giá trị kiểm tra sẽ tương ứng trong 1 cột cần kiểm tra.

Nếu <Tên cột> là 1 cột được tham chiếu từ 1 bảng khác, cột đó phải đủ tiêu chuẩn mới được sử dụng (Có thiết lập mối quan hệ giữa các bảng, có thể tham chiếu được giá trị tương ứng trong cột)

Ví dụ

Hàm dưới đây giúp kiểm tra xem trong bảng Sales, có nhân viên bán hàng tên là “Hương” trong cột Tên nhân viên, thuộc Chi nhánh Hà Nội hay không:

= COUNTAINS( Sales, [TenNhanVien], “Hương”, [ChiNhanh], “Hà Nội”

Bài viết của Học Excel Online đã bao hàm cú pháp và cách sử dụng cơ bản của hàm Contains rồi. Các bạn còn vướng mắc gì khi sử dụng power BI ko? Hãy cmt xuống dưới để chúng tôi giải đáp nhé.

 


Khóa học mới xuất bản