Hàm ISERROR trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISERROR trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin.

Miêu tả

Hàm ISERROR giúp kiểm tra xem liệu giá trị có phải là lỗi hay không (biểu thức có trả về kết quả lỗi hay không). Nếu đúng là lỗi thì trả về giá trị TRUE, không phải lỗi thì là FALSE.

Hàm ISERROR trong Power BI gần giống với hàm ISERROR trong Excel.

Cách dùng / cấu trúc

ISERROR( <Giá trị kiểm tra> )

Tham số

<Giá trị kiểm tra> có thể là 1 giá trị cụ thể hoặc 1 biểu thức (mà có thể trả về giá trị) cần kiểm tra.

Giá trị trả về

Nếu <giá trị kiểm tra> là ký tự lỗi hoặc công thức tính ra kết quả lỗi thì trả về TRUE.

Nếu <giá trị kiểm tra> không phải là lỗi thì trả về FALSE.

Lưu ý

Hàm ISERROR ghi nhận tất cả các loại lỗi mà không cụ thể là lỗi gì.

Ví dụ

Trong bảng sau đây, cột [TySuat] chứa lỗi vì biểu thức phép chia mà có mẫu số là ô trống (không có giá trị), bị coi là bằng 0

ham-iserror-trong-power-bi-dax-1

Hàm dưới đây giúp kiểm tra xem cột [TySuat] trong hình trên có phải là lỗi hay không

KiemTra= ISERROR( Sales[TySuat] )

ham-iserror-trong-power-bi-dax-2

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm kiểm tra thông tin của power BI

  • Hàm kiểm tra giá trị có tồn tại trong cột không: Hàm COUNTAINS
  • Hàm kiểm tra có phải ô trống hay không: Hàm ISBLANK
  • Hàm kiểm tra xem bảng có phải là bảng rỗng (không có giá trị) hay không: Hàm ISEMPTY

Khóa học mới xuất bản