Hàm CUSTOMDATA trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụnghàm CUSTOMDATAtrong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin.

Miêu tả

Hàm CUSTOMDATA giúp trả về nội dung của thuộc tính CustomData trong chuỗi kết nối.

Cách dùng / cấu trúc

CUSTOMDATA()

Tham số

Hàm không có tham số. Chỉ nhập tên hàm và dấu mở, đóng ngoặc

Giá trị trả về

Nếu có thiết lập thuộc tính CustomData thì sẽ trả về nội dung tương ứng trong chuỗi kết nối.

Nếu không thiết lập thuộc tính CustomData thì trả về Blank (giá trị rỗng).

Ví dụ

Hàm dưới đây giúp kiểm tra xem thuộc tính CustomData có thiết lập là “OK” hay chưa.

Nếu đúng sẽ trả về giá trị “Kết nối đúng”.

Nếu sai sẽ trả về giá trị “Chưa có kết nối”.

= IF( CUSTOMDATA() = “OK”, “Kết nối đúng”, “Chưa có kết nối” )

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm kiểm tra thông tin trong power BI

  • Hàm kiểm tra giá trị có tồn tại trong cột không: Hàm COUNTAINS
  • Hàm kiểm tra ô có chứa giá trị rỗng : Hàm ISBLANK

Khóa học mới xuất bản