Hàm LOOKUPVALUE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm LOOKUPVALUE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin.

Miêu tả

Trong Power BI thì  hàm LOOKUPVALUE giúp tìm kiếm theo 1 hay nhiều điều kiện và trả về kết quả tại dòng tương ứng thỏa mãn đồng thời các điều kiện đó.

Cách dùng / cấu trúc

LOOKUPVALUE( <Cột_Kết quả>, <Cột_Tìm kiếm>, <Giá trị cần tìm> [, <Cột_Tìm kiếm 2>, <Giá trị cần tìm 2>, … <Kết quả thay thế>] )

Tham số

<Cột_Kết quả> là cột chứa kết quả cần trả về (kết quả cần tìm). Trả lời cho câu hỏi: kết quả lấy theo cột nào?

<Cột_Tìm kiếm> là cột chứa <Giá trị cần tìm> trong cùng bảng với <Cột_Kết quả>. Trả lời cho câu hỏi: Tìm ở đâu?

<Giá trị cần tìm> là giá trị cần dùng để tìm kiếm. <Giá trị cần tìm> có thể nằm ở bảng khác với bảng chứa <Cột_Tìm kiếm>. Trả lời cho câu hỏi: Tìm cái gì?

<Cột_Tìm kiếm 2>, <Giá trị cần tìm 2> là điều kiện thứ 2 hoặc nhiều hơn (nếu có). Mỗi điều kiện cần chỉ định rõ giá trị nào, tìm ở đâu. Nội dung này phải đi theo cặp, không được sót yếu tố nào.

<Kết quả thay thế> không bắt buộc, là kết quả dự phòng sẽ thay thế cho trường hợp không tìm được kết quả.

Giá trị trả về

Là giá trị đồng thời thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm trên cùng 1 dòng, tại vị trí cột kết quả (là giao điểm của dòng thỏa mãn tất cả các điều kiện tìm được với cột kết quả)

Lưu ý

Các <cột_tìm kiếm> phải nằm trong cùng 1 bảng với <Cột_Kết quả>.

Nếu không tìm được kết quả nào sẽ trả về Blank hoặc giá trị của <Kết quả thay thế> (nếu có xác định trong hàm)

Trường hợp có nhiều hơn 1 kết quả tìm được, tùy vào kết quả đó: Nếu giống nhau thì trả về kết quả đó, nếu khác nhau thì trả về lỗi hoặc theo giá trị của <Kết quả thay thế>

Hàm LOOKUPVALUE cho phép tìm theo nhiều điều kiện cùng lúc.

Ví dụ

Có 2 bảng như sau:

ham-LOOKUPVALUE-dax-power-bi-1

Các bảng này có mối quan hệ:

ham-LOOKUPVALUE-dax-power-bi-2

Để tra cứu thông tin của Địa chỉ từng chi nhánh trong bảng Bán hàng, ta có thể dùng hàm LOOKUPVALUE như sau:

Địa chỉ = LOOKUPVALUE( DanhSach[Địa chỉ], DanhSach[Chi nhánh], BanHang[Chi nhánh])

 

ham-LOOKUPVALUE-dax-power-bi-3

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm kiểm tra thông tin:

  • Hàm trả về giá trị tương ứng tại 1 cột trong bảng khác: Hàm RELATED
  • Hàm kiểm tra giá trị lỗi: Hàm ISERROR
  • Hàm kiểm tra giá trị có đúng là không phải dữ liệu Text hay không: Hàm ISNONTEXT
  • Hàm kiểm tra có phải dữ liệu dạng Number không: Hàm ISNUMBER

Khóa học mới xuất bản