Hàm RELATED trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm RELATED giúp trả về giá trị tương ứng từ 1 bảng khác.

Hàm này hoạt động gần giống như hàm VLOOKUP hay INDEX+MATCH trong Excel. Mục đích là giúp bạn có thể sử dụng giá trị trên 1 bảng khác mà có liên quan tới đối tượng cần tính toán.

Cách dùng / cấu trúc

RELATED( <Cột> )

Tham số

<Cột> : Cột chứa giá trị mà bạn muốn tham chiếu tới để truy xuất kết quả.

Giá trị trả về

1 giá trị tại cột tham chiếu mà có liên quan tới đối tượng cần tính.

Lưu ý

Phải thiết lập mối quan hệ (Relation Ship) giữa các bảng trước khi dùng hàm này thì mới có kết quả.

Hàm sẽ dựa trên mối quan hệ giữa các bảng để tìm giá trị tương ứng.

Ví dụ

Bạn có 1 bảng gồm đơn giá các mặt hàng (tên bảng là DanhMuc):

và 1 bảng thống kê số lượng bán được của từng mặt hàng (tên bảng là BanHang):

Để tính thành tiền bán được của từng mặt hàng, bạn có thể viết hàm như sau:

Total = SUMX(BanHang, BanHang[Qty] * RELATED( DanhMuc[Cost]))

Trong đó:

  • 2 bảng DanhMuc và BanHang phải thiết lập mối quan hệ dựa trên cột Product
  • Hàm RELATED lấy tương ứng theo đơn giá của từng mặt hàng, sau đó tại mỗi mặt hàng sẽ lấy Qty * Cost
  • Hàm SUMX cộng tổng các kết quả theo từng mặt hàng.

 


Khóa học mới xuất bản