Hàm ISNONTEXT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISNONTEXT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin.

Miêu tả

Hàm ISNONTEXT kiểm tra nếu giá trị không phải là dạng Text thì trả về giá trị TRUE, còn nếu là dạng Text thì trả về giá trị FALSE.

(có đúng là không phải dạng Text hay không)

Cách dùng / cấu trúc

ISNONTEXT( <Giá trị> )

Tham số

<Giá trị> là giá trị cần kiểm tra có đúng là không phải dạng Text hay không.

Giá trị trả về

Là giá trị TRUE hoặc FALSE.

  • TRUE khi <Giá trị> là giá trị không phải dạng Text (dạng số, dạng ngày, ô trống…)
  • FALSE khi <Giá trị> là giá trị dạng Text (có chứa ký tự hoặc ký tự rỗng)

Lưu ý

Ô trống được coi là không phải dữ liệu Text (không có nội dung gì).

Ô chứa ký tự rỗng (chuỗi rỗng, nhìn mắt thường không thấy gì) vẫn được coi là dữ liệu Text.

Ví dụ

Kết quả của hàm ISNONTEXT trong một số tình huống sau:

1. Trường hợp 1:

Kiểm tra các giá trị trong cột NAME có đúng là không phải giá trị Text hay không

ham-ISNONTEXT-trong-power-bi-dax-1

Hàm ISNONTEXT trả về giá trị False vì tất cả các giá trị trong cột Name đều là dạng Text.

Trường hợp ô trống được coi là chuỗi rỗng (dữ liệu trong cột là dạng Text)

2. Trường hợp 2:

 Kiểm tra các giá trị trong cột Amount có đúng là không phải giá trị Text hay khôngham-ISNONTEXT-trong-power-bi-dax-2Hàm ISNONTEXT trả về giá trị True vì các giá trị trong cột Amount là dữ liệu không phải dạng Text (gồm dữ liệu dạng số và ô trống)

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm kiểm tra thông tin của Power BI 

  • Hàm kiểm tra giá trị rỗng: Hàm ISBLANK
  • Hàm kiểm tra giá trị lỗi: Hàm ISERROR
  • Hàm kiểm tra giá trị có phải dạng số hay không: ISNUMBER
  • Hàm kiểm tra có phải dữ liệu dạng Text không: Hàm ISTEXT

Khóa học mới xuất bản