Hàm ISTEXT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISTEXT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin.

Miêu tả

Hàm ISTEXT kiểm tra dữ liệu có phải là dạng văn bản (Text) hay không. Nếu đúng là dạng Text thì trả về giá trị TRUE, không phải Text thì trả về giá trị FALSE.

Cách dùng / cấu trúc

ISTEXT( <Giá trị> )

Tham số

<Giá trị> là giá trị cần kiểm tra có đúng là dạng Text hay không.

Giá trị trả về

Là giá trị TRUE hoặc FALSE.

  • TRUE khi <Giá trị> là giá trị dạng văn bản (Text)
  • FALSE khi <Giá trị> là giá trị không phải dạng văn bản (Text)

Lưu ý

Kết quả của giá trị logic: TRUE / FALSE không phải là giá trị dạng Text

Ví dụ

Kết quả của hàm ISTEXT trong một số tình huống sau:

1. Trường hợp 1:

Kiểm tra các giá trị trong cột Name có đúng là không phải giá trị Text hay không:

ham-istext-trong-power-bi-dax

  • Các giá trị đúng là dạng Text, bao gồm cả dữ liệu là chuỗi các con số nhưng là dạng text , kết quả là True.
  • Các ô trống vẫn được coi là dữ liệu dạng Text, kết quả là True.

2. Trường hợp 2:

 Kiểm tra các giá trị trong cột Logical_Value có phải là dữ liệu dạng Text hay không:
ham-istext-trong-power-bi-dax-2
Các giá trị True, False không phải là dữ liệu dạng Text.

Tham khảo

Một số hàm khác của Power BI trong nhóm hàm kiểm tra thông tin:

  • Hàm kiểm tra giá trị rỗng: Hàm ISBLANK
  • Hàm kiểm tra giá trị lỗi: Hàm ISERROR
  • Hàm kiểm tra giá trị có đúng là không phải dữ liệu Text hay không: Hàm ISNONTEXT
  • Hàm kiểm tra có phải dữ liệu dạng Number không: Hàm ISNUMBER

Khóa học mới xuất bản