Hàm ISNUMBER trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISNUMBER trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin.

Miêu tả

Hàm ISNUMBER kiểm tra dữ liệu có phải là dạng Số (number) hay không. Nếu đúng là dạng số thì trả về giá trị TRUE, không phải số thì trả về giá trị FALSE.

Cách dùng / cấu trúc

ISNUMBER( <Giá trị> )

Tham số

<Giá trị> là giá trị cần kiểm tra có đúng là dạng Number hay không.

Giá trị trả về

Là giá trị TRUE hoặc FALSE.

  • TRUE khi <Giá trị> là giá trị dạng số (số nguyên, số thập phân)
  • FALSE khi <Giá trị> là giá trị không phải dạng số

Lưu ý

Kết quả của giá trị logic: TRUE / FALSE không phải là giá trị dạng số

Ví dụ

Kết quả của hàm ISNUMBER trong một số tình huống sau:

1. Trường hợp 1:

Kiểm tra các giá trị trong cột Amount có đúng là không phải giá trị Number hay không:

ham-isnumber-trong-power-bi-dax-1

  • Các giá trị số đúng là dạng Number, kết quả là True
  • Các ô trống không phải là dạng Số, kết quả là False

2. Trường hợp 2:

 Kiểm tra các giá trị trong cột Logical_Value có phải là dữ liệu dạng số hay không:
ham-isnumber-trong-power-bi-dax-2
Các giá trị True, False không phải là dữ liệu dạng số.

Tham khảo

Một số hàm khác của Power BI trong nhóm hàm kiểm tra thông tin:

  • Hàm kiểm tra giá trị rỗng: Hàm ISBLANK
  • Hàm kiểm tra giá trị lỗi: Hàm ISERROR
  • Hàm kiểm tra giá trị có đúng là không phải dữ liệu Text hay không: Hàm ISNONTEXT
  • Hàm kiểm tra có phải dữ liệu dạng Text không: Hàm ISTEXT

Khóa học mới xuất bản