Hàm ISLOGICAL trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISLOGICAL trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin.

Miêu tả

Hàm ISLOGICAL xét giá trị có phải là dạng logical (biểu thức so sánh logic) hay không.

Cách dùng / cấu trúc

ISLOGICAL( <Giá trị> )

Tham số

<Giá trị> là giá trị cần kiểm tra có phải dạng logic hay không.

Giá trị trả về

Là giá trị TRUE hoặc FALSE.

  • TRUE khi <Giá trị> là một biểu thức so sánh logic (dạng A so với B).
  • FALSE khi <Giá trị> không phải là biểu thức so sánh logic (Chỉ có A hoặc B mà không có ký hiệu so sánh)

Lưu ý

Hàm chỉ kiểm tra <giá trị> có phải là biểu thức logic hay không mà không xét tới việc nếu giá trị là biểu thức logic thì logic đó có đúng hay không.

Ví dụ

Kết quả của hàm ISLOGICAL trong một số tình huống sau:

1. Trường hợp 1:

=ISLOGICAL( 5 > 4 )

Kết quả trả về là TRUE vì giá trị kiểm tra là biểu thức so sánh 5>4

2. Trường hợp 2:

=ISLOGICAL( 2 = 3 )

Kết quả trả về là TRUE vì giá trị kiểm tra là biểu thứ so sánh 2=3 (không xét tới việc 2=3 có đúng hay không)

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm kiểm tra thông tin mà có thể bạn sẽ gặp khi sử dụng Power BI


Khóa học mới xuất bản