fbpx

Mathematical and Trigonometric :

Hàm TRUNC trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm TRUNC trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm TRUNC giúp cắt bỏ phần thập phân trong 1 số để trả về …

Hàm SQRT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm SQRT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm SQRT giúp trả về kết quả là căn bậc 2 của 1 …

Hàm SIGN trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm SIGN trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm SIGN giúp xác định dấu của 1 số (hay kết quả của 1 …

Hàm ROUNDUP trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ROUNDUP trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm ROUNDUP giúp luôn làm tròn lên 1 số (cách xa số 0) tại vị trí …

Hàm ROUNDDOWN trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ROUNDDOWN trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm ROUNDDOWN giúp luôn làm tròn xuống 1 số (hướng tới số 0) tại vị trí …

Hàm ROUND trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ROUND trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm ROUND giúp làm tròn số tới vị trí chữ số được chỉ định. …

Hàm RANDBETWEEN trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm RANDBETWEEN trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm RANDBETWEEN giúp trả về một số ngẫu nhiên trong phạm vi được chỉ định. Cách …

Hàm RAND trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm RAND trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm RAND giúp trả về một số ngẫu nhiên lớn hơn 0 và nhỏ …

Hàm QUOTIENT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm QUOTIENT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm QUOTIENT giúp tìm phần nguyên của phép chia. Cách dùng / cấu …

Hàm POWER trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm POWER trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm POWER giúp trả về lũy thừa của 1 số. Cách dùng / …