Hàm ROUND trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ROUND trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm ROUND giúp làm tròn số tới vị trí chữ số được chỉ định.

Cách dùng / cấu trúc

ROUND( <Số>, <Vị trí chữ số> )

Tham số

<Số> : số cần làm tròn

<Vị trí chữ số> : vị trí chữ số được chỉ định để làm tròn tới vị trí đó.

Giá trị trả về

Là số có thể có phần thập phân.

Chú ý

<Vị trí chữ số> là số dương (>0) thì sẽ làm tròn tới phần thập phân (bên phải dấu thập phân).

<Vị trí chữ số> bằng 0 thì làm tròn tới số nguyên gần nhất.

<Vị trí chữ số> là số âm ( <0) thì làm tròn tới phần bên trái dấu thập phân (làm tròn phần đơn vị, phần hàng chục, phần hàng trăm…)

Nguyên tắc làm tròn: Tại vị trí làm tròn, nếu số >=5 thì làm tròn lên 1 đơn vị, dưới 5 thì không làm tròn

Ví dụ

Xét kết quả của hàm ROUND trong ví dụ sau:

  • Cột ROUND 0 là dùng hàm ROUND với <Vị trí chữ số> bằng 0
  • Cột ROUND 2 là dùng hàm ROUND với <Vị trí chữ số> bằng 2
  • Cột ROUND -2 là dùng hàm ROUND với <Vị trí chữ số> bằng -2

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học:


Khóa học mới xuất bản