Hàm MROUND trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm MROUND trong Power BIĐây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm MROUND giúp làm tròn số tới bội số gần nhất.

Cách dùng / cấu trúc

MROUND( <Số cần làm tròn>, <Tham số tìm bội số> )

Tham số

<Số cần làm tròn> : Có thể là số dương hoặc số âm cho phép có cả phần thập phân.

<Tham số tìm bội số> : Căn cứ vào tham số này để xác định bội số gần nhất có thể làm tròn từ <Sốcần làm tròn>

Giá trị trả về

Là một số bao gồm cả phần thập phân.

Chú ý

Hàm MROUND làm tròn lên, cách xa số 0.

Nếu <Số cần làm tròn> nhỏ hơn <Tham số tìm bội số> thì kết quả sẽ trả về 0.

Hàm sẽ trả về lỗi nếu <Số cần làm tròn> và <Tham số tìm bội số> ngược dấu nhau (một số là số âm, một số là số dương)

Ví dụ

Xét kết quả của hàm:

ham-mround-trong-power-bi-dax-1

  • Số 1.3 nhỏ hơn số 3, do đó sẽ trả về số 0

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học mà Học Excel Online gửi tới các bạn qua combo bài viết về Power BI

  • Hàm MOD : hàm tìm phần dư của phép chia
  • Hàm INT : Hàm làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất
  • Hàm FLOOR: hàm làm tròn xuống đến bội số gần nhất

Khóa học mới xuất bản