Hàm MOD trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm MOD trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm MOD giúp trả về phần dư của phép chia. Số dư này luôn cùng dấu với số tại phần mẫu số của phép chia (số chia).

Cách dùng / cấu trúc

MOD( <Số bị chia>, <Số chia> )

Tham số

<Số bị chia> : hay còn gọi là Tử số trong phép chia.

<Số chia> : hay còn gọi là Mẫu số trong phép chia.

Giá trị trả về

Là kết quả phần dư của phép chia.

Chú ý

Hàm MOD sẽ trả về lỗi nếu <Số chia> bằng 0.

Ví dụ

Xét kết quả của hàm MOD:

ham-mod-trong-power-bi-dax-1

  • Khi thực hiện phép chia giữa các số có phần thập phân thì kết quả phần dư cũng có phần thập phân.
  • Khi mẫu số là số âm thì kết quả phần dư cũng là số âm (cùng dấu)

Trường hợp hàm MOD trả về lỗi khi mẫu số bằng 0:

ham-mod-trong-power-bi-dax-2

Tham khảo

Tất cả những hàm mà bạn đang tìm kiếm đều có hướng dẫn đầy đủ trong khóa học về Power BI của chúng tôi hoàn toàn miễn phí.

  • Hàm MROUND : hàm làm tròn lên tới bội số gần nhất
  • Hàm INT : Hàm làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất
  • Hàm FLOOR: hàm làm tròn xuống đến bội số gần nhất

Khóa học mới xuất bản