Hàm FLOOR trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm FLOOR trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm FLOOR giúp làm tròn số xuống, hướng về 0, đến bộ số gần nhất.

Cách dùng / cấu trúc

FLOOR( <Số cần làm tròn>, <Bội số gần nhất> )

Tham số

<Số cần làm tròn> : Có thể là 1 số cụ thể hoặc 1 biểu thức tính trả về giá trị số

<Bội số gần nhất> : bội số muốn làm tròn (số nguyên gần nhất mà chia hết cho giá trị này)

Giá trị trả về

Là một số có thể có cả phần thập phân (không bắt buộc phải làm tròn tới số nguyên, mà có thể chỉ làm tròn ở phần thập phân).

Chú ý

Nếu giá trị trong <số cần làm tròn> không phải là dữ liệu dạng số thì hàm sẽ trả về lỗi #VALUE!

Với <Bội số gần nhất> :

  • Nếu là số âm thì chỉ dùng được khi <số cần làm tròn> cũng là số âm.
  • Khi muốn làm tròn số tới phần nguyên, <Bội số gần nhất> là số nguyên
  • Khi muốn làm tròn số tới phần thập phân, <Bội số gần nhất> là số thập phân tương ứng với vị trí muốn làm tròn.

Ví dụ: Muốn làm tròn số thứ 2 phần thập phân thì bội số gần nhất sẽ là 0.0X (trong đó X là số cần làm tròn)

Ví dụ

ham-floor-trong-power-bi-dax-1

Trong hình trên, ta thấy hàm FLOOR làm tròn các số:

  • Với số 2.8 thì làm tròn xuống 2 khi bội số là 2, làm tròn về 0 khi bội số là 3
  • Với số -2.8 thì làm tròn xuống -4 khi bội số là 2, làm tròn xuống -3 khi bội số là 3
  • Số 0 sẽ không thay đổi

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học của Power BI Dax

  • Hàm DIVIDE : hàm thực hiện phép chia
  • Hàm EVEN : hàm làm tròn tới số nguyên là số chẵn gần nhất
  • Hàm CEILING: hàm làm tròn tới bội số gần nhất

Khóa học mới xuất bản