Hàm DIVIDE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm DIVIDE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm DIVIDE giúp thực hiện phép chia

Cách dùng / cấu trúc

DIVIDE( <Tử số>, <Mẫu số>,  [<Kết quả thay thế>])

Tham số

<Tử số> : Số nằm ở phần tử số của phép chia

<Mẫu số> : Số nằm ở phần mẫu số của phép chia

<Kết quả thay thế> : (không bắt buộc) Trường hợp phép chia có mẫu số là 0 thì sử dụng kết quả thay thế này. Nếu không quy định trước thì mặc định là giá trị BLANK

Giá trị trả về

Là kết quả của phép chia.

Chú ý

<Kết quả thay thế> nếu có quy định thì phải là một hằng số.

Hàm DIVIDE là 1 hàm quan trọng trong việc tính các tỷ lệ % khi trình bày báo cáo trong Power BI.

Ví dụ

Một số ví dụ về phép chia với hàm DIVIDE:

Ví dụ 1:

= DIVIDE( 5, 2 )

Kết quả thu được là 2.5 ( 5 chia 2 được 2 dư 1)

Ví dụ 2:

=DIVIDE( 5, 0 )

Kết quả thu được là BLANK vì mẫu số là 0 và không có <Kết quả thay thế>

Ví dụ 3:

=DIVIDE( 5, 0 , “Lỗi phép chia” )

Kết quả thu được là dòng chữ “Lỗi phép chia”.

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học:

  • Hàm ROUND
  • Hàm QUOTIENT
  • Hàm TRUNC

Khóa học mới xuất bản