Hàm EVEN trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm EVEN trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm EVEN giúp làm tròn tới số nguyên là số chẵn gần nhất với số được làm tròn.

Cách dùng / cấu trúc

EVEN( <Số cần làm tròn> )

Tham số

<Số cần làm tròn> : Có thể là 1 số cụ thể hoặc 1 biểu thức tính trả về giá trị số

Giá trị trả về

Là số chẵn gần nhất so với số được làm tròn.

  • Nếu là số dương thì sẽ làm tròn lên (kết quả là số > số được làm tròn)
  • Nếu là số âm thì sẽ làm tròn xuống (kết quả là số < số được làm tròn)

(khi bỏ qua dấu âm, ta sẽ thấy nguyên tắc làm tròn là giống nhau)

Chú ý

Nếu giá trị trong <số cần làm tròn> không phải là dữ liệu dạng số thì hàm sẽ trả về lỗi #VALUE!

Nếu <Số cần làm tròn> đã là 1 số nguyên  và là số chẵn thì hàm sẽ trả về đúng giá trị số đó, không xảy ra việc làm tròn.

Ví dụ

 

ham-even-trong-power-bi-dax-1

Trong hình trên, ta thấy hàm EVEN làm tròn các số:

  • 6.2 sẽ được làm tròn lên 8 là số chẵn gần nhất
  • -8.3 sẽ được làm tròn xuống -10 là số chẵn gần nhất
  • các số 6 và -2 đã là số chẵn nên không làm tròn mà giữ nguyên giá trị

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học của Power BI, biết đâu bạn sẽ phải sử dụng

  • Hàm DIVIDE
  • Hàm ODD
  • Hàm TRUNC

Khóa học mới xuất bản