Hàm INT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm INT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm INT giúp làm tròn số xuống một số tới số nguyên gần nhất. Hàm Int trong Excel có những ứng dụng như vậy. Còn trong Power BI thì sao?

Cách dùng / cấu trúc

INT( <Số cần làm tròn> )

Tham số

<Số cần làm tròn> : Có thể là 1 số cụ thể hoặc 1 biểu thức tính trả về giá trị số

Giá trị trả về

Là một số nguyên

Chú ý

Hàm INT còn được dùng để tìm phần nguyên của 1 phép chia, nhưng chỉ áp dụng với số dương.

Hàm INT cho ra kết quả giống với hàm TRUNC với tham số là số dương, nhưng khác ở tham số âm.

Ví dụ

ham-int-trong-power-bi-dax-1

Trong hình trên, ta thấy hàm INT:

  • Với số nguyên sẽ được làm tròn xuống, hướng về 0
  • Với sốâm sẽ được làm tròn xuống, hướng xa số 0
  • Số 0 sẽ không thay đổi

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học power BI:

  • Hàm DIVIDE : hàm thực hiện phép chia
  • Hàm QUOTIENT :
  • Hàm TRUNC:

Khóa học mới xuất bản