Hàm INT – Hàm lấy phần nguyên trong Excel

Trong Excel, hàm Int là hàm trích ra phần nguyên của một giá trị thập phân dương hoặc làm tròn đến số nguyên gần nhất trước dấu thập phân nếu là một số thập phân âm.

Cú pháp hàm INT: =Int(Number)

Trong đó:

  • Number: là số thực, hoặc là phép chia có số dư.

Ví dụ:

1.Nếu Number là số thực.

2. Nếu Number là phép chia có số dư.

Ví dụ: Tính số ngày làm việc trong một năm

Tính số ngày làm việc trong năm bằng công thức NETWORKDAYS như sau:

=NETWORKDAYS(B5,C5)

Với công thức cơ bản này, kết quả là số ngày làm việc (từ thứ 2 cho đến thứ 6)

Nếu chúng ta có 1 list các ngày nghỉ, VD: những ngày nghỉ này được lưu ở D9:D11, thì công thức là

=NETWORKDAYS(B6,C6,D9:D11)

Kết quả trong ô D6 trong ảnh là 259 (ít hơn 2 so với 261), trong khi chúng ta có 3 ngày nghỉ ở trong danh sách ngày nghỉ là bởi vì ngày 18.01.2015 rơi vào chủ nhật.

Tính số chủ nhật, thứ Hai, v.v trong 1 khoảng thời gian

Hãy theo công thức sau để tính số ngày của một thứ bất kì trong một khoảng thời gian.

Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải sử dụng tốt cả các công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…

Toàn bộ những kiến thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học


Tác giả: ThanhBinh

· · ·

Khóa học mới xuất bản