fbpx

Excel :

hàm hlookup

Hướng dẫn hàm HLOOKUP trong Excel

Hàm HLOOKUP sẽ giúp bạn tìm kiếm một giá trị trong hàng trên cùng của bảng hoặc mảng giá trị, sau đó trả về giá trị trong cùng cột từ hàng mà bạn chỉ định trong bảng hoặc mảng. Chữ H trong tên …