Hàm ROUNDUP trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ROUNDUP trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm ROUNDUP giúp luôn làm tròn lên 1 số (cách xa số 0) tại vị trí chữ số được làm tròn.

Cách dùng / cấu trúc

ROUNDUP( <Số>, <Vị trí chữ số> )

Tham số

<Số> : số cần làm tròn

<Vị trí chữ số> : vị trí chữ số được chỉ định để làm tròn tới vị trí đó.

Giá trị trả về

Là số có thể có phần thập phân.

Chú ý

<Vị trí chữ số> là số dương (>0) thì sẽ làm tròn tới vị trí phần thập phân (bên phải dấu thập phân).

<Vị trí chữ số> bằng 0 thì làm tròn tới số nguyên gần nhất.

<Vị trí chữ số> là số âm ( <0) thì làm tròn tới phần bên trái dấu thập phân (làm tròn phần đơn vị, phần hàng chục, phần hàng trăm…)

Nguyên tắc làm tròn: Tại vị trí làm tròn, luôn làm tròn lên, bất kể giá trị đó có lớn hơn 5 hay không.

Ví dụ

Xét kết quả của hàm ROUNDUP trong ví dụ sau:

  • Cột ROUNDUP 0 là dùng hàm ROUNDUP với <Vị trí chữ số> bằng 0
  • Cột ROUNDDUP 2 là dùng hàm ROUNDUP với <Vị trí chữ số> bằng 2
  • Cột ROUNDDUP -2 là dùng hàm ROUNDUP với <Vị trí chữ số> bằng -2

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học:

  • Hàm MROUND: hàm làm tròn tới bội số gần nhất
  • Hàm ROUNDDOWN : Hàm luôn làm tròn xuống
  • Hàm ROUND: hàm làm tròn số tới chữ số được chỉ định

Khóa học mới xuất bản