Hàm ROUNDDOWN trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ROUNDDOWN trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm ROUNDDOWN giúp luôn làm tròn xuống 1 số (hướng tới số 0) tại vị trí chữ số được làm tròn.

Cách dùng / cấu trúc

ROUNDDOWN( <Số>, <Vị trí chữ số> )

Tham số

<Số> : số cần làm tròn

<Vị trí chữ số> : vị trí chữ số được chỉ định để làm tròn tới vị trí đó.

Giá trị trả về

Là số có thể có phần thập phân.

Chú ý

<Vị trí chữ số> là số dương (>0) thì sẽ làm tròn tới vị trí phần thập phân (bên phải dấu thập phân).

<Vị trí chữ số> bằng 0 thì làm tròn tới số nguyên gần nhất.

<Vị trí chữ số> là số âm ( <0) thì làm tròn tới phần bên trái dấu thập phân (làm tròn phần đơn vị, phần hàng chục, phần hàng trăm…)

Nguyên tắc làm tròn: Tại vị trí làm tròn, luôn làm tròn xuống, bất kể giá trị đó có lớn hơn 5 hay không.

Ví dụ

Xét kết quả của hàm ROUNDDOWN trong ví dụ sau:

  • Cột ROUNDDOWN 0 là dùng hàm ROUNDDOWN với <Vị trí chữ số> bằng 0
  • Cột ROUNDDOWN 2 là dùng hàm ROUNDDOWN với <Vị trí chữ số> bằng 2
  • Cột ROUNDDOWN -2 là dùng hàm ROUNDDOWN với <Vị trí chữ số> bằng -2

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học:

  • Hàm MROUND: hàm làm tròn tới bội số gần nhất
  • Hàm ROUNDUP : Hàm luôn làm tròn lên
  • Hàm ROUND: hàm làm tròn số tới chữ số được chỉ định

Khóa học mới xuất bản