Hàm QUOTIENT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm QUOTIENT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm QUOTIENT giúp tìm phần nguyên của phép chia.

Cách dùng / cấu trúc

QUOTIENT( <Số bị chia>, <Số chia> )

Tham số

<Số bị chia> : hay còn gọi là Tử số trong phép chia.

<Số chia> : hay còn gọi là Mẫu số trong phép chia.

Giá trị trả về

Là kết quả phần nguyên của phép chia (là 1 số nguyên, không có phần thập phân)

Chú ý

Hàm QUOTIENT sẽ trả về lỗi nếu <Số chia> bằng 0.

Nếu bất kỳ tham số nào (số chia hay số bị chia) không phải là dữ liệu dạng số thì hàm sẽ báo lỗi #VALUE!

Ví dụ

Xét kết quả của hàm QUOTIENT trong ví dụ sau:

ham-quotient-trong-power-bi-dax-1

Trong trường hợp 1 số thuộc <Số chia> bằng 0, hàm sẽ báo lỗi:

ham-quotient-trong-power-bi-dax-2

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học mà bạn sẽ sử dụng trong quá trình làm việc với Power BI

  • Hàm MOD : hàm tìm phần dư của phép chia
  • Hàm INT : Hàm làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất
  • Hàm DIVIDE: hàm thực hiện phép chia

Khóa học mới xuất bản