Hàm POWER trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm POWER trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm POWER giúp trả về lũy thừa của 1 số.

Cách dùng / cấu trúc

POWER( <Số tính lũy thừa>, <Số mũ> )

Tham số

<Số tính lũy thừa> : số cần tính lũy thừa

<Số mũ> : số mũ làm cơ sở để tính lũy thừa

Giá trị trả về

Là số có phần thập phân

Chú ý

Trong hàm lũy thừa không phân biệt dấu âm tại bất kỳ vị trí nào.

Ví dụ

Xét kết quả của hàm POWER với số lũy thừa là số dương:

ham-power-trong-power-bi-dax-1

Xét kết quả của hàm POWER với số lũy thừa là số âm:

ham-power-trong-power-bi-dax-2

Khi lũy thừa với số âm, kết quả là số nhỏ hơn 1, do đó thường phải định dạng số để có thể hiển thị nhiều chữ số phần thập phân.

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học của Power BI

  • Hàm MROUND : hàm làm tròn lên tới bội số gần nhất
  • Hàm INT : Hàm làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất
  • Hàm FLOOR: hàm làm tròn xuống đến bội số gần nhất

Khóa học mới xuất bản