Hàm PI trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm PI trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm PI giúp trả về kết quả là giá trị của số Pi = 3.14159265358979, chính xác đến 15 chữ số

Cách dùng / cấu trúc

PI()

Tham số

Hàm không có tham số.

Giá trị trả về

Là giá trị của số Pi = 3.14159265358979, chính xác đến 15 chữ số

Chú ý

Số PI là một hằng số trong toán học.

Trong DAX, số Pi được biểu diễn chính xác tới 15 chữ số

Ví dụ

Cú pháp xác định số PI:

=PI()

Tham khảo

Một sốbài viêt về Power BI chứa hàm khác trong nhóm hàm toán học:

  • Hàm LN : hàm tìm logarit tự nhiên của 1 số
  • Hàm LOG10 : Hàm trả về logarit cơ số 10 của 1 số
  • Hàm DEGREES: hàm chuyển góc trong radian thành độ

Khóa học mới xuất bản