Hàm LOG10 trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm LOG10 trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm LOG10 giúp trả về logarit cơ số 10 của 1 số.

Cách dùng / cấu trúc

LOG10( <Số>)

Tham số

<Số> : Số cần tìm Logarit theo cơ số 10

Giá trị trả về

Là một số bao gồm cả phần thập phân.

Chú ý

Hàm LOG10 cũng tương tự với hàm LOG với tham số mặc định là logarit cơ số 10.

Ví dụ

Xét kết quả của hàm:

  • =LOG10( 5 ) trả về kết quả 0.698970004336019
  • =LOG( 5 , 10 ) cũng trả về kết quả 0.698970004336019

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học được sử dụng phổ biến trong Power BI:

  • Hàm LN : hàm tìm logarit tự nhiên của 1 số
  • Hàm LOG : hàm tìmlogarit theo cơ số được chỉ định
  • Hàm FLOOR: hàm làm tròn xuống đến bội số gần nhất

Khóa học mới xuất bản